logo Студия профессиональных исполнителей
научных и учебных работ
Диссертационные исследования, дипломные, курсовые и контрольные работы, рефераты, научные статьи. Каждая работа — индивидуальна. Все переработки и дополнения — в пределах уплаченных денег. Сопровождение — до получения позитивной оценки. E-mail: office@kapa.com.ua. Телефоны: +38(044) 279-7079, 537-0752.
Украина онлайн

Наша библиотека

Уважаемые посетители!
На данной WEB-странице представлены некоторые издания, которыми мы пользуемся при подготовке учебных и научных работ. Если что-то Вас заинтересовало, мы можем «одолжить» данную книгу на определенное время (для жителей г. Киева) или отсканировать и выслать Вам отдельный фрагмент издания (услуга платная).

Банковское дело
Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — 3-тє вид., стер. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. - 255 с. - (Вища освіта XXI століття). У посібнику розглянуто основні етапи розвитку і сучасний стан банківських систем розвинутих країн та України; розкрито організаційну будову, функції й операції Національного банку України, сутність і види банків та банківських операцій; висвітлено порядок створення, реєстрації й ліцензування комерційних банків, механізм здійснення кредитно-інвестиційної діяльності банків та порядок проведення операцій з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, сутність та види конверсійних операцій банків на валютному ринку, механізм управління валютною позицією банку. Особлива увага приділяється вивченню та аналізу новітніх способів і підходів до здійснення банківських операцій. Друге видання посібника виправлене і доповнене.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-банківської системи.

Аналіз банківської діяльності: Підручник/ А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — Вид. 2-ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2006. — 600 с.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми для студентів-бакалаврів спеціальності «Банківська справа» та студентів-магістрів спеціальності «Облік і аудит» магістерської програми «Облік і аудит в управлінні банками». Висвітлюються організація та методика аналізу банків.
Окремі теми підручника розкривають методику аналізу пасивів банку власного капіталу і залучених коштів, активів — грошових коштів, кредитно-інвестиційних операцій, валютних та інших операцій і послуг.
Для студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, економістів та бухгалтерів-практиків, що вивчають і здійснюють аналіз банківської діяльності.
Банківський менеджмент: Навч. посіб. / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь та ін.; За ред. О.А. Кириченка. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 438 с. Це якісно новий навчальний посібник, у якому на системній основі розкриваються основні параметри управління комерційним банком, «найважливіші завдання банківського менеджменту, проблеми і методи їх вирішення. Крім того у посібнику розглядається банківська система України та її особливості, узагальнено досвід банківського менеджменту, здобутий фахівцями банківських установ за роки незалежності України. Третє видання перероблене і доповнене.
Посібник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також працівникам банківських і фінансових установ, клієнтам банку.
КОЧЕТКОВ В.М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Монографія. — К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. - 300 с. - Бібліогр.: с. 264-285. Розглядаються актуальні питання організації управління фінансовою стійкістю банку. Концептуально книга спрямована на поглиблення методології управління фінансовою стійкістю банку та шляхів її зміцнення, системи аналітичних засобів і модельного інструментарію оптимізації фінансового управління в умовах невизначеності та ризику.
Рекомендується при вивченні дисциплін "Банківські операції" і "Фінансовий менеджмент у банку".
Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, а також може використовуватись фахівцями різного рівня у практичній діяльності банків.
О.Г.Луб'яницький, Л.А.Костирко, П.Є.Житний. Фінансовий контроль діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. - Луганськ: вид — во СУНУ, 2001. - 276 с. У навчальному посібнику розглянуті організаційні та методологічні питання банківського контролю і є базовим при вивчанні курсу "Фінансовий контроль діяльності комерційного банку".
При написанні посібника використаний вітчизняний і міжнародний досвід організації фінансового контролю, методичні рекомендації Інституту внутрішніх аудиторів, законодавчі і нормативні акти, інструктивні матеріали, що діють в Украйні.
У посібнику розглядаються організаційні питання внутрішнього і зовнішнього фінансового контролю, зокрема: місце і роль фінансового контролю; питання організації банківського нагляду й аудиту, зміст його етапів і процедур виконання; методика проведення комплексної перевірки діяльності комерційних банків в Україні: контроль стану бухгалтерського обліку операцій банку; аудит формування Статутного фонду і правильності відображення його в обліку; аудит матеріальних цінностей і нематеріальних активів; фінансовий контроль традиційних банківських операцій; контроль і оцінка кредитного портфеля банку; контроль операцій з цінними паперами; фінансовий контроль валютних операцій; аудит доходів, витрат і прибутків; контроль за дотриманням обов'язкових економічних нормативів комерційних банків.
Посібник призначений для студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а так само може бути рекомендовано працівникам банків і аудиторських фірм. Друкується відповідно до рішення: Ученого Ради ВНУ Редакційної колегії по галузі «Економіка, керування і бізнес» видавництва Східноукраїнського національного університету.
Іпотечне кредитування: Навчальний посібник / За редакцією О.С. Любуня, О.І. Кірєєва, М.П. Денисенка. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 392 с. У навчальному посібнику досліджується іпотечний ринок житла, систематизовані моделі та інструменти ринку іпотечного кредитування, охарактеризовані та оцінені ризики, що виникають в процесі іпотечного кредитування, проаналізований практичний досвід функціонування окремих моделей в різних країнах, окреслене коло проблем та перспективи розвитку іпотечного ринку в Україні.
Для студентів та аспірантів економічних вузів і факультетів, а також всіх тих, хто цікавиться даною тематикою.
Любунь О. С, Кірєєв О. І., Денисенко М. П. Іпотечний ринок: Підручник.- К.: Атіка, 2006.- 288 с. Питання впливу іпотечного ринку на розвиток економіки країни -одне з найбільш актуальних. Прийнято низку законів, які регулюють іпотечне кредитування та набули чинності з 01.01.2004 р.
У підручнику, поряд з позитивними результатами розвитку іпотечних відносин, висвітлюються і недоліки в правовому регулюванні. Приділено також увагу необхідності розроблення цілісної системи підтримки державою іпотечного кредитування на перших кроках його розвитку.
Для студентів вищих навчальних закладів, а також стане у пригоді широкому колу спеціалістів, яким доводиться приймати рішення з практики застосування законодавства про іпотеку.
Банківські операції: Підручник. — 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с. Викладена методика здійснення банківських операцій, пов'язаних із формуванням ресурсів, готівковими і безготівковими розрахунками, кредитуванням, вексельним обігом, емісією та розміщенням цінних паперів, інвестиційною діяльністю, купівлею і продажем іноземної валюти, нетрадиційними банківськими послугами. Розглянуто питання створення, реєстрації і ліцензування комерційних банків, забезпечення їх фінансової стійкості.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей «Банківська справа», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.
Папирян Г.А. Экономика и управление банковской сферой: международный аспект. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004.- 150 с.
Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с. Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Аналіз банківської діяльності», яка вивчається студентами спеціальностей «Облік та аудит в управлінні банками». «Банківська справа». Ця дисципліна входить у перелік дисциплін, які формують фахівців для банківського сектору національного господарства України, і посідає одне з головних місць. У ньому висвітлені методичні аспекти та практика аналізу діяльності банків другого рівня, враховані нормативні вимоги НБУ та міжнародний досвід аналізу. Призначається для студентів, які вивчають дисципліну «Аналіз банківської діяльності». Буде корисний широкому колу читачів, котрі цікавляться питаннями банківського аналізу як важливішої функції банківського менеджменту.
Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. —271 с. Пропонований навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу «Інвестиційне кредитування», який викладається магістрам ділової адміністрації за спеціальністю «Управління банківськими інвестиціями». У посібнику розглядаються теоретичні та методологічні основи кредитних відносин, які виникають у процесі інвестиційного кредитування, а також особливості банківського, державного, споживчого, іпотечного, іноземного інвестиційного кредиту та лізингу. При цьому особлива увага приділена управлінню ризиками при інвестиційному кредитуванні.
Для студентів і аспірантів економічних вищих навчальних закладів та факультетів, а також фахівців фінансово-кредитних установ.
Сухарський В.С. Ощадно-банківська справа. - Тернопіль: Астон, 2003. - 464 с. Посібник є продовженням роботи над дослідженням історії виникнення та розвитку ощадних інституцій на різних континентах світу та на території України, їх ролі та значення в економічному та соціальному житті країни. Значне місце при цьому надається обґрунтуванню ролі ощадного банку в банківській системі України, його універсалізації, основним напрямкам реформування та перетворенню його на банк з широкою соціальною спрямованістю та всеохоплюючу палітру банківських послуг.
Початок досліджень покладено у монографії Сухарського В.С. „Ощадна справа" та навчальному посібнику „Ощадна справа: основи теорії і практики". Це були перші ґрунтовні дослідження в даній галузі діяльності на Україні.
Розкриваються питання безготівкових розрахунків, прогнозування грошової маси, емісійна робота, інвестиційна політика банків та банківського кредитування, контролю і аудиту, інвалютних операцій, банківського менеджменту і маркетингу, управління банківськими ризиками тощо.
Книга розрахована на студентів вузів, коледжів, працівників банків та інших.
Банківська справа: Навчальний посібник /За ред. проф. Р. І. Тиркала.- Тернопіль: Карт-бланш, 2001.- 314с.- (Серія «Банки і біржі»). Навчальний посібник складено у вигляді курсу лекцій за окремими темами.
Конкретно і стисло висвітлено операції комерційних банків із залучення грошових коштів та їх розміщення. Проаналізована сучасна організація банківської справи у вітчизняній економіці. Як інформативну база для написання навчального посібника використано законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності в Україні станом на 1 травня 2001 р.
Для студентів ВНЗ, економічних коледжів, банківських шкіл, слухачів системи закладів післядипломної освіти, працівників банків, широкого кола ділових людей.
Бухгалтерский учет
Винокуров Д., Клименко А. Вексель та вексельний обіг. - X.: Фактор, 2005. — 376 с. Цю книгу присвячено як правовим аспектам використаная векселів у господарській діяльності сучасного підприємства, так і особливостям бухгалтерського та податкового обліку таких операцій. Фактично у книзі розглянуто всі операції, в яких може брати участь вексель, починаючи від придбання бланка векселя та закінчуючи процедурою стягнення заборгованості за векселями. Особливу увагу приділено податковим векселям, які також часто застосовуються в діяльності підприємств.
Ця книга дозволить простежити всю природу векселя від його використання в господарському обороті до моментів податкової оптимізаціг буде корисна всім фахівцям у сфері економіки та права, оподаткували бухгалтерського обліку. та для керівників, бухгалтерів, фінансових працівників, а також студентів вузів економічних спеціальностей.
Гольцова С.М., Плікус І.И. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник. — Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. — 292 с. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи побудови звітності підприємств, питання змісту, порядку та методики складання форм фінансової, статистичної, консолідованої звітності та звітності до Фондів соціального та пенсійного страхування.
Матеріал у навчальному посібнику викладено в схемах та таблицях, що дає змогу використовувати посібник як опорний конспект лекцій, а також для самостійного вивчення предмета
Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також на широке коло фахівців.
Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2001. — 636 с. У підручнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку в банках і наведено докладну методику обліку господарських операцій: депозитних, кредитних, із цінними паперами, обмінних в іноземній валюті, з основними засобами та нематеріальними активами, лізингових.
Теоретичний матеріал ілюструється численними практичними прикладами й таблицями, що сприятиме поглибленому його засвоєнню. Ураховано всі зміни, що сталися в обліковій політиці банків станом на 1 червня 2001, зокрема щодо господарських операцій і чинного плану рахунків.
Для студентів, які вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік у банках», а також для найширшого кола читачів, котрі цікавляться проблемами становлення й розвитку банківської системи в Україні та банківським обліком як важливим рушієм управління зазначеною системою та неодмінною умовою ефективного її функціонування в конкурентному середовищі.
Кавторєва Я. Будівництво: особливості бухгалтерського та податкового обліку - 2-ге вид., перероб. і допов. — X.: Фактор, 2002. — 516 с. У книзі розглянуто особливості бухгалтерського та податкового обліку при здійсненні будівництва як з позиції підрядних будівельних організацій, так і з позиції підприємств — замовників будівництва.
Розглянуто порядок документального оформлення договірних відносин між підрядником і замовником будівництва, ліцензування будівництва, а також ціноутворення у будівництві.
Для керівників та бухгалтерів будівельних організацій, а також підприємств — замовників будівництва.
Камлик М. I. Судова бухгалтерія. Підручник. Вид. 4-те, доп. та перероб - К.: Атіка, 2003- 592 с. У підручнику на основі нових законодавчих та нормативних актів викладено особливості обліку та використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні і розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки, а також питання, пов'язані із застосуванням бухгалтерського обліку, економіко-правового аналізу, фінансового контролю, аудиту і судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці.
Розглянуто найпоширеніші способи розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів, інших корисливих правопорушень у різних галузях економіки в нових умовах господарювання. Наводиться методика їх виявлення за допомогою спеціальних прийомів та обліково-бухгалтерських документів. Розглянуто питання щодо використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності в правозастосовній практиці з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Розраховано на працівників правоохоронних і контролюючих органів, слідчих, аудиторів, студентів і слухачів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, підприємців.
Литвин Н.Б. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 362 с. Навчальний посібник - перша в Україні спроба систематизувати правове регулювання та діючу практику фінансового обліку зовнішньоекономічних операцій вітчизняних комерційних банків. У ньому висвітлено питання організації та регулювання банківської зовнішньоекономічної діяльності, облікові проблеми, пов'язані з її проведенням, діючу практику фінансового обліку міжнародних розрахункових, обмінних, депозитних, кредитних та чекових операцій. В посібнику викладена розроблена автором методика комплексного аналізу зовнішньоекономічної діяльності і показано її застосування на прикладі одного з уповноважених українських банків.
Призначений для студентів, магістрів, аспірантів економічних вузів, банківських фахівців.
Допоможе в оволодінні банківською справою та поглибленні знань з фінансового обліку й аналізу зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків, сприятиме формуванню практичних навичок, уміння приймати ефективні управлінські рішення.
Николаева Г.Л., Блицау Л.П. Бухгалтерский учет в торговле. - М.: "Приор-издат", 2003. - 352 с. Данное издание является учебно-практическим пособием по бухгалтерскому учету торговых операций, при этом отдельно рассмотрены особенности оптовой, розничной торговли, общественного питания, а также заготовительных предприятий.
Наряду с общими для всех предприятий объектами учета в книге нашли отражение операции, характерные для торговых организаций. Особое внимание уделено учету товарных запасов, реализации, документальному оформлению торговых операций. Издание снабжено образцами заполнения используемых документов, а также в книге приведено множество примеров бухгалтерских проводок. Наиболее сложные моменты проиллюстрированы цифровыми примерами, что облегчает их понимание.
Кроме того, пособие освещает вопросы налогообложения и отчетности торговых предприятий, при этом учтены новые главы Налогового кодекса.
Материал особым образом систематизирован, содержит множество различных примеров, что делает его полезным как для лиц, изучающих бухгалтерский учет торговых организаций, так и бухгалтеров-практиков.
Солошенко Л., Федорченко Ф. Громадське харчування. Особливості обліку. — X.: Фактор, 2003. - 348 с. У книзі висвітлено питання організації діяльності в громадському харчуванні (ліцензування, патентування, режим роботи тощо), ціноутворення, документального оформлення фінансово-господарських операцій, податкового та бухгалтерського обліку (відповідно до вимог П(С)БО), податкової, фінансової та статистичної звітності. Для наочності порядок оформлення окремих операцій та відображення їх в обліку показано на прикладах.
Для бухгалтерів, юристів, економістів та студентів економічних спеціальностей.
Яновська Н., Філатов С. Туризм: організація і облік. — 3-тє вид., перероб. — X : Фактор, 2002. - 220 с. У книзі викладено основні вимоги, що пред'являються до організації та здійснення діяльності туристичними фірмами. Наведено законодавчі та нормативні акти, що регулюють питання організації та обліку туристичної діяльності. На числових прикладах розглянуто порядок відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій, здійснюваних під час реалізації туристичного продукту при різних схемах організації договірних відносин. Для фахівців у сфері туризму.
Деньги и Кредит
Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика : Навч. посібник. — К.: Основи, 2004 У навчальному посібнику стисло викладено основні поняття сучасного академічного курсу «Гроші та банківська справа», який у різних модифікаціях викладеться в університетах розвинених країн. Звертається увага на особливості прояву та розвитку елементів фінансового життя в Україні і в провідних державах світу з різними фінансовими системами.
Для спеціалістів, зайнятих у системі державних та місцевих органів влади, студентів вузів, викладачів та слухачів курсів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також широкого кола читачів, що займаються самоосвітою і цікавляться питаннями регулювання грошового обігу та функціонування банківської системи.
Демківський А. В. Гроші та кредит. Навчальний посібник — К.: Дакор, 2005. — 528 с. Книга висвітлює актуальні проблеми теорії та практики, що викладені у шістнадцяти темах навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для освітньо-професійної підготовки. Науково-методичний комплекс кожної з тем допомагає глибоко оволодіти теоретичними положеннями, інструментами і важелями забезпечення сталості грошового обороту, стимулювання ринкових перетворень і економічного зростання.
Для студентів-економістів усіх форм навчання, слухачів системи перекваліфікації, викладачів, підприємців, усіх, хто цікавиться грошово-кредитною сферою відносин і сучасною грошово-кредитною політикою української держави.
Гроші та кредит: Підручник /За ред. проф. Б. С. Івасіва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 510 с. Підручник повністю відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит». Висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Значна увага приділяється аналізу практики грошового обігу та операцій установ кредитної системи.
Підручник написано з позиції сучасної монетарної теорії. Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, звітів банківської системи.
Для студентів, слухачів центрів магістерської підготовки та перепідготовки кадрів, викладачів, наукових і практичних працівників.
Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 158 с. Навчальний посібник за своїм змістом повністю відповідає стандарту вищої освіти ОПП за напрямом 0501 - "Економіка і підприємство" і включає 12 тем, які розкривають функціональний механізм грошових, кредитних та валютних відносин у ринковій економіці України.
У посібнику вся система теоретичних, методологічних, практичних знань представлена у вигляді схем та таблиць.
Кожен з 12 розділів-тем містить тестові завдання для самоперевірки засвоєних студентами знань. Ця система контролю дає можливість студенту самостійно (за допомогою правильних відповідей, що наведено у додатку) перевірити свої знання з курсу "Гроші та кредит". Система самоконтролю відповідає концепції Болонської конвенції, до якої Україна приєдналась у поточному році.
Посібник розрахований на студентів навчальних закладів економічного напряму, а також може бути корисним для банківських працівників, слухачів бізнес-шкіл, курсів підвищення кваліфікації.
Скоморович І. Г., Реверчук С. К., Малик Я. Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука.— К.: Атіка, 2004.— 340 с. У підручнику розглядаються особливості й закономірності розвитку грошей та банківського господарства в епохи античності, середньовіччя, економічного лібералізму. Окремо висвітлюються специфіка і проблеми розвитку грошово-банківської сфери у XX ст. Для викладачів, фінансистів, бізнесменів, студентів, усіх, хто цікавиться історією грошей і банківництва.
Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 195 с. У навчальному посібнику висвітлюються світовий досвід еволюції та сучасні тенденції розвитку грошових і кредитних систем країн із розвинутою ринковою економікою. Подано систематизований виклад закономірностей і основних етапів еволюції, принципів побудови та особливостей форм організації грошових і кредитних систем в умовах існування розвинутих фінансових ринків та розгалуженої мережі кредитно-фінансових інститутів. Особливу увагу приділено аналізу сучасних тенденцій у розвитку грошових та кредитних систем зарубіжних країн, у тому числі процесам інтеграції у фінансово-кредитній сфері, лібералізації фінансових ринків, глобалізації економіки тощо.
Для студентів економічних факультетів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю «Банківська справа». Може бути корисним магістрантам, аспірантам, викладачам економічних спеціальностей, банкірам та фінансистам, усім, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, банківської справи, міжнародних валютно-фінансових відносин.
Логистика
Логистика: Учебник/Под ред. Б.А.Аникина: 3-е изд., перераб.и доп. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 368 с. В учебнике системно излагаются знания о бурно развивающемся в мире новом научном и учебном направлении — логистике, науке об организации и управлении процессами и материальными потоками в экономике. Авторы анализируют понятийный аппарат, факторы развития, концепцию логистики. Подробно рассматриваются основные составляющие логистики в их взаимосвязи — информационная логистика, логистика товарно-материальных запасов, логистика складирования, транспорт, организация логистического управления, контроллинг в логистических схемах и др.
Для студентов вузов, слушателей учреждений послевузовского образования, руководителей и специалистов.
Кальченко А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник. — К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. — 135 с. Логістика як економічна наука з'явилася в 70-ті роки XX ст. і широко використовується в практиці організації виробництва розвинених країн Заходу. Даний посібник — апробований курс лекцій, котрий читається автором студентам економічних спеціальностей провідних вищих навчальних закладів міста Києва з 1991 р. При підготовці посібника враховані найновіші публікації зарубіжних спеціалістів. Дана книга — один із перших навчальних посібників з логістики, виданих в Україні. Посібник повністю відповідає програмі курсу для студентів вищих навчальних закладів.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів вузів, аспірантів, науковців, підприємців, економістів-практиків, працівників державних установ.
Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 222 с. У навчальному посібнику розглянуто концептуальні, методологічні та методичні положення логістики стосовно діяльності промислового підприємства. Сформульовано наукові основи використання промислової логістики як інструменту підвищення ефективності господарювання. Розглядаються компоненти логістичної системи. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи.
Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.
Маркетинг
Гаркавенко С.С. Маркетинг Підручник, в якому викладено курс маркетингу, написано на базі підручника "Маркетинг" Гаркавенко С.С, виданого у 1998 р., і складається з двох частин.
У частині І "Теоретичні основи та прикладні аспекти маркетингу" розглядаються сучасна концепція маркетингу як філософії бізнесу, принципи, функції та види маркетингу (розділ І). У розділах 2-8 висвітлено такі функції маркетингу: маркетингові дослідження, розробка стратегії маркетингу, товарна, цінова політика, політика розподілу, комунікаційна політика, контроль маркетингової діяльності.
Частина II - "Практикум: маркетингові ситуації та практичні завдання" включає 50 типових маркетингових ситуацій та завдання до них. Частина II інтегрована в частину І, що дає змогу студентам, оволодівши теоретичним матеріалом, набувати практичних навичок вирішення маркетингових проблем.
З метою формування у студентів логіки прийняття маркетингових рішень в конкретних ситуаціях у новому виданні підручника запропонована єдина структура викладення ситуацій: опис ситуації - теоретичний анонс - аналіз ситуації - висновки у формі відповіді на запитання "Яке рішення слід прийняти?"
Теоретичний і практичний матеріал підручника подано за модульним принципом і викладено в діалоговій формі. Практикум також має дискусійний характер і наголошує на альтернативності маркетингових рішень. Зміст підручника, його структура, підхід до викладення матеріалу адаптовані до вимог дистанційної форми навчання.
Підручник адресовано студентам вищих навчальних закладів очної, заочної та дистанційної форм навчання, що навчаються за економічними, технічними, технологічними, гуманітарними спеціальностями, слухачам шкіл бізнесу, керівникам фірм та спеціалістам, діяльність яких пов'язана із практичним маркетингом.
Старостина, Алла Алексеевна. Маркетинговые исследования. Эта книга прежде всего рассчитана на маркетологов-практиков и студентов экономических специальностей вузов. В ней освещены актуальные для постсоветских государств методологические и практические вопросы проведения маркетинговых исследований. Центральное внимание в книге уделяется рассмотрению методики и процедур проведения маркетинговых исследований. С этой целью автор проанализировала и обобщила свой личный опыт, полученный как при непосредственном проведении, так и в ходе руководства более чем 500 маркетинговыми исследованиями. Это позволило максимально адаптировать многолетний опыт маркетинговых исследований в странах с развитой рыночной экономикой к условиям бизнеса в Украине, России и других посткоммунистических странах.
Шмитт Б. Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией Эта книга об эмпирическом маркетинге и о потребительских переживаниях, формирующихся маркетинговыми кампаниями, написана ярко и со вкусом. Ее автор — один из самых блестящих специалистов своего дела. Его знание стратегии и тактики брэнд-менеджмента, позиционирования, стратегического управления и финансов позволяет читателям с легкостью войти в эти сферы деятельности и свободно в них ориентироваться. Получая детальное представление об эмпирическом маркетинге, который способен вызывать у потребителя различные типы возвышенных переживаний, читатели познают способы организации маркетинговых кампаний ощущений, размышлений, действия, обогащающих повседневную жизнь потребителя, потакающих слабостям человека, получающего удовольствие от того, что он может придать своей жизни особый стиль.
Для широкого круга читателей.
Янкевич В. С, Безрукова Н. Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт / Под ред. В. С. Янкевича.—М.: Финансы и статистика, 2002. — 416 с: ил. Рассматриваются специфика маркетинга услуг гостеприимства, информационная база, международные и национальные туристские организации, потребители услуг гостеприимства, сегментация рынка и продвижение товаров и услуг гостиничной индустрии и туризма.
Менеджмент
Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. — К.: Знання, 2006. —406 с. Цей підручник написано на основі навчального посібника "Основи корпоративного управління", виданого автором у 2002 р., матеріал якого розширено та оновлено з урахуванням змін у регуляторній базі, зумовлених прийняттям Цивільного та Господарського кодексів України, інших нормативних актів. У підручнику розкриваються сутність корпоративного управління та економічна роль господарських товариств. Наводиться класифікація акціонерних товариств, розглядаються особливості їх виникнення та специфічні риси. Висвітлюються особливості державного регулювання корпоративного сектору, роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні, основи управління цінними паперами на первинних і вторинних ринках, організаційні засади функціонування фондової біржі. Велика увага приділяється внутрішньокорпоративній системі управління. Наводяться зразки документів, необхідних для створення та забезпечення діяльності акціонерних товариств, ситуаційні вправи та підсумкові запитання для контролю знань.
Розраховано насамперед на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів. Підручник також буде корисним фахівцям у галузі управління підприємствами, керівникам підприємств і підприємцям.
Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 295 с. У навчальному посібнику викладаються вузлові питання корпоративного управління з урахуванням досягнень зарубіжної економічної науки та практики, а також завдань і проблем трансформаційної економіки України. Виклад матеріалу у формі коротких відповідей на питання.
Посібник містить також тести, задачі та їх вирішення, словник понять і термінів, ситуаційну вправу.
Для студентів та всіх хто прагне отримати знання з теорії корпоративного управління.
Право
Аграрне право України : Підручник / За ред. О. О. Погрібного. — К.: Істина, 2006. — 448 с. У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і права України.
Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков Г. С. Кримінологія: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2002. — 296 с. — Бібліогр.: с. 288-289. У загальній частині пропонованого курсу лекцій розкрито основні поняття та категорії кримінології, її предмет, завдання та методологію. Проаналізовано сучасні погляди вчених-кримінологів на проблему формування особи злочинця, визначення причин і умов злочинності, індивідуальної злочинної поведінки, планування та організації попереджувальної діяльності. В особливій частині наведено кримінологічну характеристику окремих видів злочинності та заходи їх профілактики.
Для студентів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів і практичних працівників правоохоронних органів.
Авраменко И. М. Международное экологическое право: учебное пособие, Ростов н/Д, Феникс, 2005. — 192 с. (Высшее образование) В пособии рассматриваются понятия, сущность, принципы и источники международного экологического права. Автор подробно анализирует Мировой океан, Космос и животный мир как объекты международно-правовой охраны.Природа не знает государственных границ, она всеобща и едина. Книга содержит характеристики международных организаций по охране окружающей среды. Особое внимание уделяется России и ее месту в системе международной охраны окружающей среды.
Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник. -Львів: "Новий Світ-2000", К.: "Каравела"; 2002. - 376с. Навчальний посібник, підготовлений у відповідності до навчальної програми з нормативної дисципліни "Юридична психологія", включає розділи загальної частини юридичної психології (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загально-психологічні основи юридичної психології; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).
Бойко М.Д. Порівняльне трудове право. Навчальний посібник. Курс лекцій. - Київ: «Олан», 2006. - 381 с. У цьому посібнику логіко-тематично зібрані за упорядковані лекції з порівняльного трудового права відповідно до програми з курсу "Порівняльне трудове право" для вищих навчальних закладів за спеціальністю "Правознавство".
Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. — 382 с. У посібнику розглядаються актуальні проблеми судового захисту трудових прав працівників. Розглянуто теоретичні питання по­няття, видів та предмета трудових спорів, а також порядок їх вирі­шення. Автор дає докладну характеристику порядку вирішення різних категорій трудових спорів. У посібнику наводяться витяги з нормативно-правових актів, які регулюють порядок вирішення трудових спорів, а також документи судової практики.
Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. — 292 с. — (Вища освіта XXI століття). Це один із перших в Україні підручників з міжнародного права, підготовлених на новій концептуальній основі, в якому враховуються право й інтереси України як незалежної держави. Підручник у повному обсязі відповідає програмі курсу навчальної дисципліни "Міжнародне публічне право" для студентів вищих навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Разом з тим у висвітленні окремих питань автор спробував відійти від звичних схем подання матеріалу і висловити свою точку зору з актуальних проблем міжнародного права, завдяки чому книга може бути цікавою не тільки студентам, а й фахівцям. Третє видання виправлене і доповнене.
Дахно І.І. Міжнародне економічне право. — 3-тє вид., перероб. і доповн. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 272 с. У навчальному посібнику розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економічного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних.
Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 312с — Бібліогр.: с. 307. Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс дисципліни "Міжнародне приватне право". Поданий матеріал узгоджений з чинним законодавством України в цій галузі права.
Де Салвиа М. Европейская конвенция по правам человека. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. — 267 с. В работе профессора права, юрисконсульта Европейского Суда по правам человека Микеле де Сальвиа рассмотрены и проанализированы основные правовые категории, отражающие европейские стандарты в области прав человека, а также опирающиеся на них положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и их практическое применение в Европейском Суде.
Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. та ін. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О. М. Джужи.- К.: Атіка, 2003.- 400 с У посібнику викладені методичні рекомендації з вивчення курсу кримінології: програма навчального курсу, плани семінарських та практичних занять, методичні вказівки з підготовки кожної теми курсу, літературні джерела, основні поняття та категорії кримінології у схемах, словник кримінологічних термінів, тестові завдання, тематика письмових робіт, перелік питань для підготовки до рубіжного контролю знань.
Дмитрієв А.І., Муравйов B.I. Міжнародне публічне право: Навч. посібник / Відп. редактори Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський — К.: Юрінком Інтер, 2000. - 640 с. Посібник висвітлює загальні питання теорії міжнародного права. Розглядаються основні галузі права, такі як право міжнародних договорів, міжнародне гуманітарне право, право зовнішніх зносин, міжнародних організацій, європейське право, міжнародне космічне право, міжнародне економічне право. Аналізуються новітні міжнародні конвенції і законодавство України.
Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник.- К.: ВД "Професіонал", 2004,- 360с. У навчальному посібнику наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій. Викладені питання пасажирських переміщень та митного оформлення багажу. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців в галузі митної справи, зовнішньоекономічної діяльності, підприємців та громадян, які переміщують товари через митний кордон України.
Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 310 с. Дотримуючись міжнародних правових норм, Україна розвиває власну систему митного регулювання. У навчальному посібнику на основі головних законодавчих актів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, розкриваються структура митної служби України, механізм процедури митного контролю, декларування товарів, правила розрахунку та сплати митних платежів, визначається поняття порушення митного законодавства та відповідальності за нього.
Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с. Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з екологічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного і європейського екологічного права, доктрини організації раціонального природокористування і забезпечення екологічної безпеки.
Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Размєтаєв та ін.; За ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана. — Харків: Право, 2001. Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з екологічного права і складається з двох частин ~ Загальної і Особливої.
Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 624 с. Учебник подготовлен на основе лекций, прочитанных автором в Московском государственном институте (Университете) международных отношений (МГИМО) МИД РФ, Институте европейского права при МГИМО и Российской школе частного права. В нем проанализированы система нормативных актов, регулирующих судоустройство и судопроизводство, структура органов правосудия зарубежных стран, а также процессуальные институты, относящиеся к общей части процессуального права, в том числе подсудность гражданских дел, лица, участвующие в деле, процессуальное соучастие, судебное представительство. Ключевые положения законодательства по соответствующим разделам, как правило, переведены дословно, сопровождаются текстом на языке оригинала и комментируются на базе судебной практики и теоретических исследований ведущих зарубежных правоведов.
Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., Е22 проф. Л. М. Энтина.—М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2002. — 720 с. В учебнике рассматривается процесс формирования и развития европейского права, его содержание и особенности, структура и принципы отношений с национальным правом государств — членов ЕС и международным правом, условия применения, порядок и степень юрисдикционной защиты европейского права, особенности конструирования и функционирования институциональных структур Европейского Союза. Изложенный в учебнике материал позволяет сделать вывод о том, что становление правовой системы ЕС — один из главных элементов обеспечения стабильности Европейских сообществ и Европейского Союза.
Европейское международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, П.В. Саваськов. - М.: Междунар. отношения, 2005. - 408 с. Издание подготовлено известными учеными - преподавателями международного права МГИМО(У) МИД России.
Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк Міжнародне приватне право. Підручник- 3-тє вид., (доп. і перероб.).- К.: Атіка, 2003.- 544 с. Пропонований підручник містить аналіз доктрини, законодавства та судової практики різних держав і, насамперед, України, стосовно регулювання цивілістичних правовідносин з «іноземним елементом». Проаналізовано колізійні норми, застосовувані з питань власності, зовнішньоекономічної діяльності, сімейного й трудового статусу особи, спадкування, міжнародних перевезень, деліктів.
Фурса С. Я., Цюра Т. В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) - К.: Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2005. - 256 с. Будь-який цивільний процес базується на процесі доказування та доведення, що неодмінно позначається на остаточному результаті - рішенні суду. Правильно і юридично грамотно довести права у суді можуть лише фахівці, а принцип змагальності передбачає посилення конкуренції серед юристів. Отже, переваги у реальному процесі матимуть найбільш юридично обізнані фахівці, які знають краще процес доведення і швидше орієнтуються в його тонкощах. Тому ця книга орієнтована сприяти підвищенню знань і навиків юристів у цивільному судочинстві.
Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник. Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. — 4-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. — Т. I. — М.: Междунар. отношения, 2004. — 560 с. Учебник дает представление об основных правовых системах современного мира и насыщен современной информацией справочного характера о гражданском и торговом праве зарубежных государств.
Гуцуляк В. Н. Международное морское право (публичное и частное): учеб. пособие / В. Н. Гуцуляк. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 416 с. — (Высшее образование). Данная книга является одним из наиболее полных курсов по международному морскому праву. Здесь освещены такие вопросы, как понятие, источники, принципы и субъекты международного публичного и частного морского права. Всесторонне раскрыт правовой статус морского судна, его капитана и экипажа, а также международно-правовой режим морских пространств. Большое внимание уделено проблемам правовой охраны морской среды, обеспечения безопасности мореплавания, международно-правового регулирования труда моряков. Представлены основные международные межправительственные и неправительственные морские организации, их структура, функции и задачи.
Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб: Пер. з англ — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 381,с. - (Європейське право) Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвячено практичним рекомендаціям студентам, які готуються розпочати власну кар'єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу. Особливу цінність становлять словник найважливіших термінів права Співтовариства (шістьма мовами), покажчик основних нормативних документів Співтовариства і покажчик прецедентів та судових процесів на основі права Співтовариства. Українською мовою книга видається вперше російською — не видавалася.
Кох X., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. — М.: Меж-дунар. отношения, 2003. — 480 с. В данном учебном курсе, получившем широкое международное признание, его авторы, известные немецкие ученые-юристы, использовали нетрадиционный подход к изложению комплекса проблем международного частного права на основе глубокого анализа его принципов, законодательства и практики применения в разных странах.
Конституционно-правовой механизм внешней политики: Учебное пособие. — М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 320 с. Учебное пособие, подготовленное коллективом кафедры Конституционного права МГИМО с привлечением других ведущих специалистов в данной области, посвящено исследованию сложных проблем влияния конституционно-правового механизма Российской Федерации и зарубежных стран на реализацию внешнеполитического курса этих стран на современном этапе. Впервые в новейшей отечественной литературе подробно анализируется внешнеполитический механизм не только развитых стран Европы и США, но и механизм осуществления внешней политики Китая, Японии, скандинавских, арабских, латиноамериканских стран. Работа написана на основе новейшего конституционного законодательства, как регулирующего роль отдельных органов осуществления внешней политики (главы государства, правительства, парламента, Министерства иностранных дел), так и закрепляющего конституционные принципы внешней политики.
Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), B.C. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 512 с. Пропонований навчальний посібник складається з двох частин — Загальної та Особливої. Відповідно до навчальної програми з конституційного права зарубіжних країн у Загальній частині розкриваються поняття конституційно-правового регулювання. Характеризуються устрій та державна політика, політичні партії та партійні системи, політичні режими, державний устрій, форми правління, вищі та місцеві органи влади та ін. В особливій частині розглядаються питання конституційного права окремих країн світу, які належать до різних правових систем сучасності.
Кордун О. О. та інші. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні: Моногр. / О. О. Кордун, К. О. Ващенко, P. M. Павленко; За заг. ред. О. О. Кордуна. - К.: МАУП, 2000. - 248 с. -Бібліогр.: с. 236-244. Монографію присвячено одній з ключових проблем сучасного державного будівництва в Україні — реформі виконавчої влади, передусім органів центральної виконавчої влади. Докладно проаналізовано особливості розвитку виконавчої гілки влади в пострадянській Україні з погляду політичної науки. Розкрито глибинні чинники відставання в Україні реформування політичної системи. Практику реформування виконавчої влади в нашій державі розглянуто в контексті світового досвіду. Наведено теоретичні роздуми щодо сутності виконавчої влади в пострадянському суспільстві та запропоновано практичні рекомендації щодо шляхів подолання існуючих проблем у реалізації державної влади.
Костенко Н.И. Международное уголовное право: современные теоретические проблемы.- М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004.-448 с. Книга посвящена проблемам развития международного уголовного права. Рассматриваются принципы и источники международного уголовного права, применимое право. Анализируется юрисдикция Международного уголовного суда, уделяется внимание анализу составов международных преступлений. Рассматривается деятельность международного уголовного суда в уголовном преследовании, судебном разбирательстве и применении меры наказания. В книге анализируется роль государств в исполнении наказания по приговору международного уголовного суда.
Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. - К.: ВД "Професіонал", 2004.-544 с. У підручнику комплексно викладено базові характеристики банківського права, висвітлено суть і джерела банківського права, правове положення Національного банку України та комерційних банків, порядок здійснення банківських операцій. Розглянуто основні положення банківського права розвинутих країн. Наведено зразки банківських документів. Матеріал базується на чинному законодавстві та практиці його застосування. Розраховано на студентів, викладачів, фахівців фінансової сфери тощо.
Кудашкин В.В. Актуальные вопросы международного частного права. — М.: Волтерс Клувер, 2004. — 160 с. Настоящая работа посвящена исследованию малоизученных аспектов таких институтов международного частного права, как оговорка о публичном порядке; императивные нормы, имеющие особое значение; обход закона; недействительность гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.
Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України.— 2-е вид. доповнене.— К.: Україна, 2002.— 448 с. У навчальному посібнику висвітлюється державний устрій, суспільно-політичний лад та право України, починаючи з найдавніших часів і до наших днів, аналізуються джерела українського права, розвиток державно-правових інституцій.
Лунц Л. А. Курс международного частного права: В 3 т. - М.: Спарк, 2002. - 1007 с. Настоящая книга является переизданием работы известного советского ученого Л. А. Лунца.
Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. — 2-е вид., стер. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 560 с. У книзі на основі порівняння норм чинного цивільного законодавства та положень проекту нового Цивільного кодексу України (у редакції від 25 серпня 1996 p.), з урахуванням сучасної господарської та арбітражної практики з'ясовуються ознаки підприємницького договору, розкривається поняття свободи договору та підприємництва, дається характеристика найважливіших видів цивільно-правових договорів, що їх застосовують у підприємницькій діяльності.
Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 760 с. В пособии рассмотрен широкий круг теоретически и практически значимых вопросов, касающихся источников современного российского и зарубежного права.
Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія- К.: Атіка, 2001.- 304 с. У монографії розглядаються загальні питання щодо корупції як соціального явища і правової категорії, нормативно-правового регулювання протидії корупції. Аналізуються різні соціальні аспекти цього явища, формулюються ознаки корупції, дається визначення її поняття, характеризуються види корупційних правопорушень, досліджується механізм корумпованих відносин, рівень, структура та динаміка розвитку корупції в Україні.
Международное публичное право. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное / Под ред. К. А. Бекяшева. — М.: ПБОЮЛ Грачев СМ., 2001. — 640 с. Во втором издании учебника, подготовленном в соответствии с общевузовской программой, представлен полный курс международного публичного права. В учебнике освещены как общие вопросы, так и отдельные отрасли: правовой режим территории, морское, воздушное, космическое и экологическое право. Значительное внимание уделено анализу процессуальных норм.
Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / М58 За ред. В. Г. Буткевича. — К.: Либідь, 2004. — 816 с. У підручнику аналізуються основні галузі й інститути сучасного міжнародного права: право міжнародних договорів, право зовнішніх зносин, право міжнародних організацій, правове становище фізичних і юридичних осіб у міжнародному праві, міжнародне право захисту прав людини, право міжнародної безпеки, мирні засоби розв'язання міжнародних спорів, територія в міжнародному праві, міжнародне гуманітарне, морське, повітряне, космічне, економічне, трудове, митне, кримінальне право, міжнародне право навколишнього середовища та ін.
Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. — К.: Либідь, 2002. — 608 с. У підручнику розглядаються основні поняття системи міжнародного права, джерел, суб'єктів правотворчого і правозастосовчого процесів, забезпечення міжнародного права. Особлива увага приділяється інститутам визнання і правозаступництва, історії міжнародного права. Вперше у вітчизняній навчальній літературі дана характеристика міжнародної правосвідомості, міжнародної юстиції, міжнародної законності і правопорядку.
Міжнародне приватне право: Начальний посібник / За заг. редакцією проф. В.М. Гайворонського, проф.. В.П.Жушмана.- Київ: Юрінком Інтер, 2005. Авторський колектив ставив перед собою завдання не тільки стисло й доступно викласти основні положення та теоретичні питання міжнародного приватного права, а й розвинути у студентів практичні навички застосування законодавства цієї галузі права, роботи з міжнародними до говорами та іншими угодами, допомогти всім, хто цікавиться міжнародним приватним правом, оволодіти основними теоретичними проблемами правових форм міжнародного приватного права, його суб'єктів, шлюбно-сімейних, спадкових та інших міжнародних правовідносин
Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 352 с. Розглядаються питання основ кримінально-процесуального права п'яти країн, які представляють дві правові системи сучасності; романо-германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права (Англія, США).
Молдован В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 256 с. Перша частина посібника містить програму курсу, ігрові заняття, рекомендовану літературу. У другій висвітлюються питання загальної та особливої частин курсу судоустрою.
Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс: Учебный курс в трех частях. — М.: ОАО «Издательский дом "Городец"», 2004. — 624 с. В учебном курсе изложены общие положения международного частного права на основе практики разрешения международных коммерческих споров в судах РФ и в сравнении с прецедентами Европейского суда по правам человека (г. Страсбург) и Суда справедливости (г. Люксембург). Особое внимание уделено общим положениям международного частного права, правовым положениям иностранных граждан и юридических лиц в России и за рубежом, правовому режиму собственности и интеллектуальной собственности в международном частном праве, особенностям правового обеспечения внешнеэкономических сделок, международных расчетов и международных перевозок, формам и способам разрешения международных коммерческих споров, а также порядку оказания правовой помощи в России и в других государствах.
Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури", 2004. - 560 с. Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливостіадміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління.питання прийняття стратегічних рішень.Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина,США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою.Розглянуто перспективи формування української школи державного адміністрування.
Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу: Загальна частина / Підручник для вищих навчальних закладів.- Київ 2002 Пропоноване видання фактично є першим підручником в Україні, який розкриває загальні положення права Європейського Союзу. В ньому розглядаються його природа та сутність. Показано місце права Європейського Союзу в системі міжнародного права, його співвідношення з національним законодавством держав-членів. Аналізуються особливості дії права Європейського Союзу та відповідальність за його порушення. Значна увага приділяється інституційному механізму Європейського Союзу та іншим питанням.
Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. — М.: Юристь, 2004. — 925 с. Первый учебник для вузов по праву Европейского Союза (европейскому праву), подготовленный в соответствии с новой учебной программой 2002 г. коллективом кафедры права Европейского Союза МГЮА. Учтены поправки, внесенные в учредительные документы Европейского Союза Нитщким договором 2001 г. В Обшей части рассмотрены вопросы, связанные с понятием, принципами, источниками, компетенцией, органами Европейского Союза и основами правового положения личности в динамике их развития. В Особенной части впервые наиболее полно раскрываются основы правового регулирования Общего рынка, финансово-экономических отношений, отдельных видов хозяйственной деятельности, социально-культурной, природоохранной, административно-политической и интеллектуальной сфер деятельности ЕС, а также отношения России и Европейского Союза.
Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. — д. ю. н., проф. А. Я. Сухарев. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: ' Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001. — 840 с. В издании содержатся сведения о правовых системах 104 государств мира, включая Российскую Федерацию. Дается краткая характеристика конституционного (государственного) строя каждой страны, основных этапов становления современной системы права, судебной системы, основных законодательных актов и других источников права по важнейшим отраслям (гражданское, торговое, трудовое, уголовное право, социальное обеспечение, процессуальное законодательство).
Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник- К.: Атіка,2004-464с. Навчальний посібник відображає основні положення сучасної української доктрини щодо прав та свобод людини і громадянина та їх гарантій, характеристика яких подається крізь призму відповідних світових і європейських стандартів.
Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. — М.: Книжный мир, 2000. - 832 с. Рассмотрены основные положения, которые необходимо учитывать при заключении и исполнении контракта международной купли-продажи на основе норм национального права и международных договоров России. Проанализированы типичные ошибки, допускаемые при заключении контрактов, предъявлении исков и их рассмотрении в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и в других судах в России и за рубежом.
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под ред. В.А. Туманова. — 448 с. Автор учебника — доктор юридических наук, профессор сравнительного и международного права. В книге дается понятие сравнительного правоведения как метода, науки и учебной дисциплины, рассматриваются история развития и предмет сравнительного правоведения, описывается современная юридическая география мира, дается характеристика основных правовых семей: Романо-германского права, англо-американского общего права, мусульманского права, индусского права, обычного права и др. Специальные разделы посвящены смешанным правовым системам, а также национальным правовым системам России и Узбекистана.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — К.: АртЕк, Вища пік., 1997.— 264 с. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
Шевчук П.І., Кривенко В.В. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства) — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. - 80 с. У книзі коментуються норми глав 40 і 41 ЦПК, якими врегульовано питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, в новій редакції Закону України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України», що прийнятий Верховною Радою України 21 червня 2001 р. та набрав чинності.
Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Бібліогр.: с. 242-247. У посібнику проаналізовано юридичні процеси правового забезпечення транспортної діяльності. Вперше зроблена спроба визначити поняття і місце транспортного права як комплексної галузі в правовій системі України. Висвітлено роль і значення державного управління транспортом, дано аналіз правопорушень на транспорті та юридична відповідальність за їх вчинення. Всі матеріали відповідають чинному законодавству України.
Цірат Г. А. Міжнародний комерційний арбітраж: Навч. посіб. — К.: Істина, 2002. — Бібліогр. : 304 с. У посібнику розглядаються всі аспекти інституту міжнародного комерційного арбітражу на підставі порівняльно-правового аналізу законодавства різних країн, багатосторонніх міжнародних конвенцій, судової практики. З'ясовуються природа міжнародного комерційного арбітражу як різновиду третейського судочинства, природа арбітражної угоди, її ознаки, процес розгляду спорів у міжнародних комерційних арбітражах, розглядаються інститути скасування арбітражних рішень та визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, аналізуються матеріальні та процесуальні норми, що регулюють міжнародний комерційний арбітраж в Україні та інших країнах.
Цивільний процес: Навч. посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, P.O. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін.— За ред. Ю.В. Бі-лоусова. - К.: Прецедент, 2005. - 293 с. У навчальному посібнику, побудованому за системою та положеннями Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, розкриті загальні положення правового регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ, а також окремі теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права. Розкриваються інститути цивільного процесуального права, які складають його систему, у тому числі цивільні процесуальні правовідносини, докази та доказування, розвиток цивільного процесу за стадіями та провадженнями, процесуальні питання виконання судових рішень, а також загальні положення міжнародного цивільного процесу.
Венедіктова І.В Договір довірчого управління майном в Україні. — Харьков: Консум, 2004. — 216 с Сучасні проблеми управління власністю під впливом процесу реформування економічних відносин та стану законодавства в Україні зумовили впровадження в економіку та право нашої держави інституту довірчого управління майном. Його дослідження має теоретичне та практичне значення.
Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина. Навчальний посібник. —К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. — 344 с Навчальний посібник охоплює навчальний матеріал третьої (спеціальної) частини курсу "Господарське право" — "Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки". Він призначений для поглибленого вивчення названого курсу студентами навчального напряму "Право" спеціальності "Правознавство", студентами навчальних напрямів "Економіка та підприємництво", "Менеджмент" різних економічних та управлінських спеціальностей, які вивчають нормативний курс "Господарське (підприємницьке, комерційне) право (або законодавство)", а також для усіх тих, хто цікавиться особливостями правового регулювання господарських відносин у гірничодобувній та нафтогазовій промисловості, в електроенергетиці, в аграрній сфері та харчовій промисловості, у галузях будівництва, зв'язку, торгівлі, побутового обслуговування.
Н.Г. Вилкова Договорное право в международном обороте (2-й завод). -М: «Статут», 2004. - 511 с. Книга представляет уникальный подход к международным коммерческим контрактам.' В первой части рассматриваются история и методология унификации, результаты унификации правового регулирования таких контрактов в виде международных конвенций, Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА, типовых контрактов Международной торговой палаты. Вторая часть посвящена применению в практической деятельности указанного инструментария унификации различных организационно-правовых способов продвижения товаров на зарубежные рынки: рассмотрены предписания ГК РФ, сформулированные в типовых контрактах МТП рекомендации, а также практика МКАС при ТПП РФ. Использование рекомендаций такой авторитетной международной организации, как МТП, призвано обогатить инструментарий договорной работы отечественных участников внешнеэкономической деятельности.
Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с. У пропонованому курсі лекцій на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 липня 2004 р. висвітлюються основні теми та інститути господарського права -як загальної частини (поняття господарського права, господарські правовідносини, господарське законодавство, суб'єкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання, господарські зобов'язання, господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, правове регулювання банкрутства), так і спеціальної частини (особливості правового регулювання певних видів господарських відносин: у сфері капітального будівництва, інноваційної, фінансової та біржової діяльності, агентських відносин, комерційної концесії, зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування, спеціальних режимів господарювання).
Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В.С. -К.: Атіка, 2000-544 с. Цей навчальний посібник є першим в Україні виданням подібного роду з акціонерного права. В ньому на підставі аналізу нормативно-правових актів та спеціальної літератури висвітлюються основні питання створення, функціонування та припинення діяльності акціонерних товариств, а також особливості регулювання корпоративних (внутрішньофір-мових) відносин у цих товариствах та специфіка застосування акціонерної форми в процесі корпоратизації, приватизації при здійсненні банківської, інвестиційної, біржової діяльності тощо.
Внешнеторговые сделки/Составитель И.С. Гринько. - Сумы: Фирма «Реал», 1994. – 464 с: ил. В книге рассматривается целый ряд проблем, связанных с заключением и исполнением внешнеторговых сделок купли-продажи товаров: государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, виды международных коммерческих сделок, организация работы внешнеторговой фирмы, особенности использования посредников. Особое внимание уделено структуре внешнеторгового контракта купли-продажи; довольно подробно раскрывается содержание пунктов контракта и специфических терминов, что позволяет читателю в доступной форме овладеть элементарными знаниями в сфере внешне­экономического бизнеса. В приложениях приводятся важнейшие международные документы из области внешней торговли, образцы внешнеторговых контрактов и документов. Теоретический материал сопровождается практическими рекомендациями и примерами.
Залетов О. М., Слюсаренко О. О. Основи страхового права України. Навчальний посібник з комп'ютерним довідником, Дінай:Страхування". Під редакцією д.е.н. Б. М. Данилишина. - К.: Міжнародна агенція „BeeZone", 2003.-384 с. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні засади страхового права України. Посібник супроводжується комп'ютерним довідником "Дінай:Страхування", який містить систематизовану законодавчу базу діяльності на страховому ринку України.
Здрок, О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб. пособие / О.Н. Здрок. - М.: Изд-во деловой и учебн. лит-ры, 2005. -176 с. Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой учебной дисциплины «Гражданский процесс зарубежных стран» для высших учебных заведений.
Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Вагай, А. П. Гетьман та ін.; За ред. М. В. Шульги. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368 с. У підручнику на основі чинного земельного законодавства викладено найбільш принципові положення, які стосуються земельної реформи, питань права власності на землю, права користування землею в ринкових умовах.
Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. — 6-те вид., стер. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. — 255 с. Ця книга витримала п'ять видань і по суті є одним із базових підручників з логіки для студентів юридичних спеціальностей. Найважливіші переваги підручника: чітка побудова матеріалу; автору вдалося навіть найскладніші розділи подати доступно і зрозуміло; теоретичний матеріал органічно поєднується з практикою судового пізнання, особливостями правового дослідження. За змістом підручник повністю відповідає програмі навчальної дисципліни "Логіка" для студентів юридичних спеціальностей.
Бірюков Олександр. Банкрутство. (Курс лекцій) - К: Видавництво «Реферат» 2004.-240 с. Робота відомого в Україні та за кордоном фахівця є повною добіркою лекцій з правового регулювання відносин неспроможності. Матеріал подається у комплексі всіх елементів цього інституту приватного права з порівняльним аналізом окремих положень законодавства країн світу.
Бушев А. Ю., Макарова О. А., Попондопуло В. Ф. Коммерческое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. — СПб.: Питер, 2004. — 288 с. В предлагаемом учебном пособии представлены основные аспекты коммерческого права (коммерческие организации, вещные права предпринимателей, торговые сделки, банкротство, ценные бумаги, обеспечение конкуренции и ряд других) Германии, Франции, Англии, США, Китая и Японии.
Мережко А. А. Наука международного частного права: история и современность. - К.: Таксон, 2006. - 356 с. - (Ex professo). Библиогр.: с. 334-350. - Парал. тит. л. англ. В учебном пособии рассматривается история возникновения и формирования науки международного частного права, а также современные тенденции ее развития. Исследуются международное частное право древнего мира, средневековья и основные национальные школы международного частного права (итальянская теория статутов, голландская школа, немецкая школа, современная итальянская и французская школы, английская школа). Рассмотрены истоки отечественной науки международного частного права, включая зарождение советской науки. Особое внимание уделено истории развития науки коллизионного права США и его характерным особенностям.
Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 332 с. Уперше в історії еколого-правової думки розкриваються методологічні, методичні та світоглядні аспекти нової галузі права, законодавства — права екологічної безпеки. Розглядається новий напрям еколого-правового регулювання, яке базується на вченні про екологічний ризик, що обумовлює формування нової сфери правовідносин щодо здійснення екологічно небезпечної діяльності та забезпечення права громадян на екологічну безпеку. Розкриваються особливості механізму регулювання та забезпечення екологічної безпеки на національному і транснаціональному рівнях. Висвітлюються напрями гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу і міжнародно-правовими актами, прийнятими на рівні ООН.
Анцелевич Г.А. Международное морское торговое право. Учебное пособие.— К.: Издательский дом «Слово» , 2004. — 560 с. В книге раскрываются вопросы истории развития международного морского торгового права и в частности морской торговли и торгового судоходства, а также вопросы международно-правовой классификации морских пространств, их статуса и режима использования в процессе осуществления торгового мореплавания.
Баб'як О. С, Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 216 с. Для студентів та викладачів юридичних вузів, де викладають курси «Екологічне право України», «Екологія», «Охорона довкілля». Може бути використаний в якості підручника на курсах підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів.
Баранов О.А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи. — К.: Видавничий дім «СофтПрес», 2005. - 316 с Рецензенти: О.Л. Копиленко, д-р юрид. наук, акад. Академії правових наук України; М.П. Недюха, д-р філос. наук; М.П. Фе-дорін, канд. юрид. наук.
Для наукових працівників, студентів і аспірантів, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, юристів та фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 512 с. У книзі висвітлено теоретичні основи конституційно-правового статусу територіальних громад в Україні. Аналізуються основні теорії походження місцевого самоврядування, висвітлюється процес становлення наукових уявлень про територіальну громаду як у вітчизняній, так і в світовій політико-правовій думці.
Для науковців, державних та муніципальних службовців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування.
Баулін Ю В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія.- К.: Атіка, 2004.- 296 с. Досліджуються теоретичні та практичні проблеми звільнення особи від кримінальної відповідальності за чинним Кримінальним кодексом України. Аналізуються загальні та соціальні види такого звільнення.
Призначається для науковців та студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також для суддів та працівників правоохоронних органів.
Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. — Юрінком Інтер, 2006. — 592 с Монографія є першим в українському правознавстві дослідженням господарського договірного права як одного з ключових інститутів господарського права України.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, суддів, юристів-практиків.
Бервено С. М. Проблеми договірного права України: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 392 с. У монографії аналізуються теоретичні проблеми формування та функціонування договірного права на сучасному етапі в умовах вступу в дію з 1 січня 2004 року Цивільного кодексу України.
Розрахована на науковців, викладачів, студентів юридичних факультетів та юридичних вузів. Може бути корисною суддям, адвокатам та іншим практикуючим юристам.
Біленчук П. Д., Романюк Б. В., Цимбалюк В. С. та ін. Комп'ютерна злочинність. Навчальний посібник.- Київ: Атіка, 2002.-240 с. Призначено для науковців, аспірантів, докторантів та практиків, які досліджують проблеми боротьби з комп'ютерними правопорушеннями. Може бути корисним для викладачів і студентів навчальних закладів при вивченні навчальних дисциплін «Інформаційне право», «Інформаційна безпека», «Інформаційне забезпечення правоохоронних органів», «Кримінологія», «Криміналістика», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Правова інформатика», «Профілактика правопорушень» та інших, у тематиці яких розглядаються теми щодо організації боротьби з високотехнологічними, економічними та кібернетичними правопорушеннями.
Білоусов Ю. В. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2004. — 192 с У навчальному посібнику розкриті основні положення правового регулювання виконання рішень суду та інших визначених законом юрисдикційннх органів, в тому числі у примусовому порядку. Проаналізовано інститути виконавчого провадження, які складають його систему, у тому числі загальні правила здійснення виконання, особливості проведення виконавчих дій у грошових, речових та особистих' зобов'язаннях. Окреслено правовий статус учасників виконавчого провадження, способи забезпечення захисту їхніх прав, участь суду у процесі виконання рішень.
Чубарев В. Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2006.- 608 с. Посібник розрахований на практичних робітників, зокрема суддів та адвокатів, науковців, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, в яких вивчаються відповідні курси або спецкурси. Він може стати корисним також будь-якій особі, яка хоче знайти відповідь на запитання, пов'язані з регулюванням відносин, ускладнених іноземним елементом.
Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів - К.: Атіка, 2004- 488 с У підручнику відповідно до програмових вимог вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна частина» висвітлюються питання Загальної частини кримінального права з урахуванням нового кримінального законодавства.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів, працівників суду та правоохоронних органів.
Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції. Видання друге, доповнене. — X.: «Одіссей».— 2006 р.— 624 с. Посібник присвячено висвітленню основ порівняльного правознавства у галузі приватного та публічного права. Дано порівняльний аналіз як сучасних європейських правових традицій і правових систем, так і тих, що мали місце в історії Європи. Показано особливості, притаманні правовій системі України та охарактеризовано її місце поміж інших правових систем. Призначений для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним практикуючим юристам, що спілкуються із зарубіжними партнерами, а також для всіх, хто цікавиться порівняльним правознавством, цивільним та адміністративним правом країн Європи.
Іванова Т. В. Організація місцевого самоврядування в Україні: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 112 с. Посібник є навчальним курсом із дисципліни «Організація місцевого самоврядування в Україні», яка викладається студентам Академії муніципального управління.
Необхідність видання посібника обумовлена бажанням автора сприяти роз'ясненню й засвоєнню студентами основних засад місцевого самоврядування за відсутності в Україні ґрунтовних наукових видань і підручників із цього напряму.
Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине : Научно-практ. пособие. — К. : Истина, 2004. — 216 с. Книга будет полезна студентам, магистрам, аспирантам и преподавателям правоведческих, управленческих, экономических, аграрных и землеустроительных специальностей высших учебных заведений при чтении фундаментального лекционного курса по аграрному и земельному праву и при изучении специального курса по избранной проблематике, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами земельного законодательства и права Украины.
Кислий Павло, Вайз, Чарльз. Становлення парламентаризму в Україні: На тлі світового досвіду. - К.: Абрис, 2000. - 414 с - Бібліогр.: с.397-407. Книга охоплює широке коло проблем, які вирішує парламент у державному будівництві, становленні демократії, заохоченні народу до управління державою через своїх представників - депутатів. Викладення всіх питань ведеться через призму діяльності Верховної Ради України з залученням матеріалів стосовно діяльності Конгресу Сполучених Штатів Америки та парламентів країн Європи. У книзі зроблена спроба розглянути весь спектр проблем, пов'язаних із практичною діяльністю парламенту, який є гарантом демократичного устрою держави. Призначена для студентів гуманітарних вузів, аспірантів, наукових працівників, працівників державного управління, народних депутатів, їх помічників, а також виборців.
Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с. Підручник підготовлено відповідно до сучасної адміністративно-правової доктрини, що базується на Концепції адміністративної реформи в Україні. В ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України.
Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів і вузів. Стане у пригоді науковцям, державним службовцям, працівникам правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, суду, прокуратури тощо.
Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с. У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану конституційно-правового регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, організації і проведення виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів, розкриваються конституційно-правовий статус Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, органів суду і прокуратури, місцевого самоврядування, територіальний устрій України, розглядається специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим.
Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге.- К.: Атіка, 2002.- 640 с. У навчальному посібнику викладені теорія і практика кваліфікації злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року і введений у дію з 1 вересня 2001 року. У посібнику використана новітня доктрина кримінального права і законодавства України, практика вищих судових органів України.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів та слідчих, прокурорів, суддів і адвокатів.
Кравченко В. В., Пітцик М. В. Муніципальне право України. Навчальний посібник - К.: Атіка, 2003.- 672 с. З врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики місцевого самоврядування дається тлумачення основних термінів та понять муніципального права.
Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти, практичних працівників, всіх, хто цікавиться проблемами становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.
Кравчук М. В. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 398 с. У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми теорії держави і права, що базуються на плюралізмі юридичної науки. Подано основні концепції (ідеї) розуміння права та держави, типологію і загальну характеристику правових систем сучасності, сутність, значимість порівняльного правознавства. У посібнику враховано сучасні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі теорії держави і права, нові нормативно-правові акти, подані загальні рекомендації для поглибленого вивчення теорії держави і права. Структурно книга побудована у формі коротких відповідей у схемах та таблицях.
Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти/ М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів M.I. Бажановoї, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком Інтер — Право, 2002. - 416 с. У підручнику вперше в Україні на підставі Кримінального кодексу України (2001 p.), досягнень науки кримінального права з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, а також наводяться короткі відомості про зарубіжне кримінальне законодавство та основні напрямки (школи) науки кримінального права.
Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. М. Мельник та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 480 с Для студентів, слухачів, курсантів, професорсько-викладацького складу, ад'юнктів та аспірантів навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України.
Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. — 352 с Для студентів, слухачів, курсантів, професорсько-викладацького складу, ад'юнктів та аспірантів навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України.
Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 176 с Призначено для студентів, курсантів, слухачів, викладачів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями "Правознавство" та "Правоохоронна діяльність".
B.I. Лубський В.Д. Борис Мусульманське право: навчальний посібник для студентів факультетів юридичного, міжнародного права, міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, політології та філософського — К.: Вілбор., 1997. - 256 с. Курс лекцій «Мусульманське право» присвячений загальній теорії мусульманського права, його основним поняттям і інститутам. Особливу увагу приділено походженню і природі, джерелам, структурі і механізму дії мусульманського права, його співвідношенню з релігійною системою ісламу. Простежується історична еволюція мусульманського права і його місце в правових системах Сходу.
Для студентів факультетів юридичного, міжнародного права, міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, політології та філософського.
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство БЕК, 2001. — 456 с. В течение многих лет автор преподает международное право в вузах страны. Читал лекции во многих зарубежных университетах, на семинарах ООН и в Гаагской Академии международного права. Автор и соавтор 9 учебников, переведенных на иностранные языки, а также около 300 опубликованных работ. Член делегаций на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и на международных конференциях, глава делегации в ряде международных органов, многие годы был членом Постоянной палаты третейского суда в Гааге.
Учебник предназначен для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов.
Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. — М.: Юристь 2000 — 400 с. Учебник подготовлен применительно к наиболее полным учебным программам по юридической (правовой) статистике для юридических вузов и факультетов, в которых отражены все основные темы, необходимые для профессионального статистического анализа социально-правовой и криминологической действительности. Широко Представлен методический аспект, что дает возможность на высоком уровне организовать сбор, сводку, группировку и анализ статистических данных. Для студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также для практических работников правоохранительных органов, судов и других юридических учреждений.
Малиновський В. Я. Державне управління: Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, доп. та перероб.- К.: Атіка, 2003.- 576 с. Для слухачів, студентів, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також тих, хто цікавиться питаннями теорії та історії управлінської науки.
Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: Вибрані наукові праці. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 600 с. Посібник розрахований на слухачів, студентів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, наукових працівників, суддів, працівників правоохоронних органів, а також усіх, хто цікавиться кримінально-процесуальним правом.
Мічурін Є.О. Правочини з житлом. Науково-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене - Харків: Юрсвіт, 2005. - 472 с. Книга розрахована на нотаріусів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання правочинів з житлом. Вона може бути використана студентами і викладачами щодо навчальних курсів «Цивільне право України», «Нотаріат України», «Житлове право України».
Мічурін Є.Б. Вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Науково-практичний посібник. - Харків: Основа, 2004. - 372 с. Викладення грунтується на досвіді чотирирічної роботи автора та проведенні ним занять з нотаріусами у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції України (Харківському філіалі).
Рекомендовано для застосування нотаріусами, іншими практикуючими юристами. Видання може бути використано у навчальних цілях для підвищення кваліфікації нотаріусів, при викладанні навчальних курсів «Цивільне та сімейне право», «Нотаріат України», «Житлове право України». Також робота буде корисною для широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями застосування нового цивільного законодавств».
Мічурін Є. О. Правочини. Зразки нотаріальних документів: Навчально-практичний посібник. — Харків: Еспада, 2004. — 464 с. Книга присвячена одному з найбільш важливих і в той же час містких понять, якому приділено значну увагу в нормах Цивільного кодексу України, — питанню правочинів. Автор розглядає види правочинів, їх форму, способи виявлення волі учасників правочину, зміст, є розгляд судової практики. Подаються витяги з нормативних актів, які стосуються розглядуваного питання. Наведені зразки основних нотаріальних документів.
МОРСКОЕ ПРАВО. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ /В.Г. Ермолаев, О.В. Сиваков. - М.: 2003. - 255 с. В учебном пособии отражены основные проблемы морского права, в том числе правовое регулирование морской перевозки грузов и пассажиров, общие аварии, спасание (на море, морское страхование и др. Материалы пособия изложены с учетом новейших изменений российского законодательства и действующих международно-правовых актов.
Нотаріат в Україні: Підручник / За ред. В. В. Комарова. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 320 с. У підручнику на підставі чинного законодавства з урахуванням міжнародної доктрини латинського нотаріату висвітлюються основні інститути та актуальні проблеми нотаріату і нотаріального процесу, його принципи, порядок вчинення окремих нотаріальних дій. Підручник містить викладення як теоретичних, так і практичних аспектів нотаріальної діяльності.
Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди P.O., Шишкіна В.І. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с. У навчальному посібнику розкрито засади матеріального адміністративного права та основні положення адміністративного судочинства. Посібник розраховано насамперед для підготовки суддів адміністративних судів — особливу увагу приділено питанням застосування Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ та особливостям правовідносин, що складають предмет адміністративної юрисдикції. У посібнику широко використано практику Європейського Суду з прав людини у відповідній сфері. Крім того, читачам запропоновано ознайомитися з рекомендаціями Ради Європи у галузі адміністративного права та адміністративної юстиції.
Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. 2-ге видання, змінене і доповнене. — Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. — 368 с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни. В ньому пропонується авторська будова загальної частини теорії адміністративного процесу.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів.
Учебное пособие подготовлено в соотвествии с учебной программой дисциплины. В нeм предлагается авторское построение общей части теории административного процесса.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов.
Підприємницьке право : Підручн. / За ред. О.В. Старцева/ 2-ге вид., перероб. і допов. — К. : Істина, 2005. — 600 с. У підручнику відповідно до положень нових Цивільного, Господарського кодексів України та інших актів законодавства докладно розглядаються загальні положення щодо суб'єктів господарської діяльності, їх видів та організаційно-правових форм, аналізується процедура реєстрації в усіх державних органах, порядок отримання ліцензій, патентів та інших дозволів, висвітлюються питання укладення, зміни та розірвання господарських договорів. Особлива увага звертається на специфіку господарських договорів різних видів, підстави та порядок визнання їх недійсними та неукладеними. У розглянутих темах органічно поєднується теорія і практика правового супроводження господарської діяльності, загострюється увага на недоліках законодавчого регулювання окремих господарських відносин.
Підприємницьке право. Книга 2: Підручн. / За ред. О.В. Старцева. — К. : Істина, 2005. - 448 с. Книга розрахована на студентів юридичних факультетів, практикуючих юристів, адвокатів, нотаріусів, викладачів права, науковців, підприємців, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою правового забезпечення підприємницької діяльності.
Право інтелектуальної власності: Академ, курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., переробл. та допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 672 с. Зростаюча роль права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історію становлення права інтелектуальної власності, його об'єктами та суб'єктами, особистими немайновими і майновими правами суб'єктів права, способами їх використання та захисту.
Притика Д. М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 328 с. Досліджено організацію і діяльність господарських судів України, історію їх розвитку, проблеми розв'язання господарських спорів. Велику увагу приділено правовим формам організації судового управління, ефективності організації і діяльності системи господарських судів.
Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. 4.1. — X.: Кон-сум, Основа, 1999. — 416 с. У підручнику розкрито сучасний стан двох розділів криміналістики як науки та учбової дисципліни. Розглянуто наукознавчі проблеми і основи методології науки криміналістики та криміналістичної інформації.
Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник: У 2 ч. Ч. 2. — Харків: Кон-сум, 2001. —528 с. Підручник написано відомим українським ученим, заслуженим діячем науки і техніки України, доктором юридичних наук, професором кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого М.В. Салтсвським.
Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Навч. посібн. — 3-тє вид., переробл. і доп. — К.: А.С.К., 2005. — 912 с — (Юридична освіта). У посібнику проаналізовано зміст основних нормативних актів, що регулюють підприємницьку діяльність, а також практику їх застосування. Розглянуто правове становище суб'єктів підприємництва, їхні різні організаційно-правові форми, умови здійснення підприємництва, кредитування, розрахунки тощо. Проаналізовано також Господарський та Цивільний кодекси України. Використано схеми і таблиці, подано словник уживаних термінів.
Господарське право: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 480 с. У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання окремих сфер господарського життя на основі чинного господарського та господарського процесуального законодавства України. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею.
Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. — К.: Реферат, 2006. — 848 с. Особливе місце у цій праці посідає аналіз чинного прецедентного права Європейського суду з прав людини щодо захисту матеріальних норм Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а також відповідного прецедентного права судів інших юрисдикцій.
Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій). — К.: КНЕУ, 2004. — 220 с. Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчального курсу «Цивільне та торгове право зарубіжних країн». Навчальний матеріал охоплює загальну характеристику цивільно-правових систем сучасного світу, огляд основних інститутів цивільного та торгового права країн континентальної та англо-американської правових систем на прикладі Німеччини, Франції, Англії та США, базується на джерелах цивільного та торгового права цих країн і здобутках юридичної науки у цій галузі.
Сімейне право України: Підручн. / За ред. Ю.С. Червоного. — К. : Істина, 2004. — 400 с. У підручнику висвітлені основні питання навчальної дисципліни "Сімейне право України": поняття сімейного права, його предмет та метод, функції, принципи; історія розвитку сімейного законодавства України; сімейні правовідносини; шлюб, права та обов'язки подружжя, а також батьків і дітей; форми виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів, а також питання застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства, застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні.
Синчук СМ., Бурак В.Я. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / За ред. С.М. Синчук. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. —318 с. Цей посібник написано відповідно до програми курсу "Право соціального забезпечення України" для студентів юридичних спеціальностей. У книзі подаються програма курсу, плани семінарських занять і методичні вказівки до їх вивчення. До кожної теми наводяться також найважливіші теоретичні положення, список основної і додаткової літератури та перелік нормативно-правових документів. Друге видання перероблено і доповнено з урахуванням останніх нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення.
Судова медицина: Підручник для студентів мед. вузів. / Концевич І.О., Михайличенко Б.В. та ін.; За ред. І.О. Концевич, Б.В. Михайличенка. — К.: МП «Леся», 1997. — 656 с: іл. — Бібліогр.: с. 640-646. У підручнику викладено повний курс судової медицини згідно з програмою (1994) з цієї дисципліни. Матеріал поданий на основі сучасних досягнень з теорії і практики судової медицини, змін чинного законодавства в Україні, а також виданих останнім часом офіційних нормативних документів, що регламентують проведення судово-медичної експертизи. Може бути корисним для інтернів, лікарів, що працюють судово-медичними експертами, а також для студентів юридичних вузів (факультетів).
Сухонос В.В., Завальна Ж.В., Старинський М.В. Правове регулювання цінних паперів в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. к.ю.н., доц. В.В. Сухоноса. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 327 с. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням новітньої нормативної бази. Розглянуто правове регулювання цінних паперів в Україні, охарактеризовано окремі види цінних паперів, основи правого регулювання фондового ринку країни, також подано ряд законів, що стосуються питань регулювання обігу цінних паперів в Україні.
Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні. Монографія — Харків: «Ксілон», 2001. 280 с. У монографії аналізується юридична природа інституту глави держави, його еволюція у світовій державно-правовій практиці та особливості конституційно-правового статусу в Україні. Досліджується система функцій та зміст компетенції Президента України, форми та методи його діяльності. Звертається увага на специфіку української моделі реалізації принципу поділу влади, зокрема на проблеми розподілу компетенції між Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. Розглядаються проблеми правового регулювання та реалізації компетенції Президента України. Висвітлюються питання гарантій діяльності глави Української держави та організації роботи його апарату.
Тищенко Г.В. Екологічне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: ТП Пресе, 2003. — 256 с. Навчальний посібник з екоглогічного права розрахований на студентів юридичних вузів і факультетів всіх форм навчання, також може використовуватись в процесі підготовки фахівців у навчальних закладах і неюридичного профілю, в яких вивчаються основи екологічного права.
Третяк A.M., Дорош О.С. Під заг. ред. Третяка A.M. Управління земельними ресурсами (навчальний посібник). — Київ: ТОВ „ЦЗРУ", 2006. — 462 с. Висвітлені аспекти історичних та соціальних передумов розвитку управління земельними ресурсами. Розглянуто теоретичні основи управління земельними ресурсами, методи, напрями та механізми управління, методи і методику моделювання системи управління та організаційних систем управління, оцінку їх ефективності.
Трудове право України: Академ. курс: Підруч. / А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.; За заг. ред. Н. М. Хуторян. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с. — (Економіка. Фінанси. Право). У підручнику по-новому розглянуто теоретичні і практичні проблеми загальної та особливої частин курсу, які мають важливе значення в умовах ринкового господарювання. На підставі аналізу найновіших нормативно-правових актів про працю і практики їх застосування подано проблемні положення і шляхи їх вирішення. Основна мета підручника — зорієнтувати студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також тих, кого цікавлять питання правового регулювання праці, на вивчення і творче застосування правових норм про працю в сучасних умовах правотворення української державності та підготовки нового Трудового кодексу України.
Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю. С. Шемшученка. - К. : Парламентське вид-во, 1999. -368 с, іл. У монографії висвітлено сутність і значення парламентаризму, розкрито його витоки, особливості становлення і розвитку представницьких органів державної влади в Україні. Показано організаційні засади, форми і методи діяльності Верховної Ради України в сучасний період.
Юлдашев О. X. Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 528 с. "У підручнику висвітлено сучасний стан регулювання приватноправових відносин. Значну увагу приділено праву власності в міжнародному приватному праві, міжнародним та національним правовим засадам у здійсненні інвестиційної діяльності, міжнародно-правовому регулюванню ринку цінних паперів, питанням подвійного оподаткування, зовнішньоекономічним договорам, правовому регулюванню договору (контракту) міжнародної купівлі-продажу товарів, міжнародним розрахункам, міжнародним перевезенням, державній закупівлі, її міжнародним аспектам, зокрема державній закупівлі в країнах ЄС, адаптації українського законодавства до права ЄС, принципам організації закупівель Світового банку та ін.
Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі: Практичний посібник. — К.: Юридична практика, 2004. — 288 с. Практичний посібник, який розкриває секрети поведінки захисника в кримінальному процесі від моменту вступу адвоката в процес до провадження у касаційні інстанції.
Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В. І. Семчика. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 676 с. Видання містить доктринальне тлумачення всіх положень Земельного кодексу, що сприятиме правильному й ефективному його застосуванню у сфері землекористування.


УКР.    ENG.    GER.


kapa


НАША ВЕБ-КАМЕРА!

Наш адрес:
г. Киев, ул. Михайловская, 24в, оф. 60.
Телефоны:
279-7079, 537-0752, 0504418311, 0674029144.

Об особенностях ценообразования в данной сфере

С уважением и надеждой на обоюдовыгодное сотрудничество, Г.Капник сотоварищи.
E-mail:office@kapa.com.ua. (c) KAPA 2003-2008